Facing

Das Facing ist der Punkt des Hauses, an dem sich das meiste Yang-Qi sammelt.

Feng Shui Institute of Excellence

Telefon: 033201-457688
Erfahrungen & Bewertungen zu Feng Shui Institute of Excellence
Qualitätsbutton Feng Shui Institute of Excellence