Xian Tian Ba Gua

Deutsche Übersetzung: Ba Gua des frühen Himmels.

⇒ siehe Ba Gua des frühen Himmels